Old 04-04-2012, 03:45 PM   #1
Ang Pitong Huling Salita ni Jesus
wint3r143 wint3r143 is offline 04-04-2012, 03:45 PM

Ang Pitong Huling Salita ni Jesus

Ngayon ay ang araw kung saan ating inaalala ang pagkapako ni Jesus sa krus at ang kanyang pag kamatay dito. Naway ating pagnilayaan ang huling pitong salita ng ating panginoon ng sya ay ipako sa krus.

Ang aming naging tagapag salita ay sina Ptr. Joel at Ptr. Tyrone. Sa kanilang mga sinabi, ito marami akong natutunan at gusto kong ibahagi ito sa inyo sa panahon na ito upang ating maisip kung gaano kahirap ang dinanas ng panginoon para lang sa ating kaligtasan.

Ang unang wika:
1. "Ama, Patawarin mo sila, sapagka't hindi nila
nalalaman ang kanilang ginagawa." (Lukas 233-34)

Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo(ito ang Golgotha o mas kilala sa tawag na Calvary), ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus Ama, Patawarin mo sila, sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.

Ano ang gustong iparating nito?
Pagpapatawad at Pagtubos sa ating mga kasalanan.

Ang ikalawang wika:
2. "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon
ay kakasamahin kita sa Paraiso. "(Luke 23:43)

Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin, at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesias? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!" Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ma'y pinarurusahang tulad niya! Matuwid lamang na tayo'y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa; ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Katotohanang Sinasabi ko sa iyo: ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso."

Ano ang gustong iparating nito?
Ang salitang Pagligtas
Ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa bautismo o pagsapi sa isang iglesiya.
Ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa paggawa ng mabuti. (Efeso 2:8-9)
Ang kaligtasan ay nagmumula kay Cristo lamang. (Juan 3:16; Juan 14:6)

Ang ikatlong wika:
3. Babae, Narito ang iyong anak!
Narito, ang iyong Ina! (Juan 19:26-27)

Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Babae, Narito ang iyong anak!" At sinabi sa alagad, "Narito, ang iyong Ina!" Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Ano ang gustong iparating nito?
Ang salitang Pagkalinga
Ang pagkalinga ng ina sa anak.
Ang pagkalinga ng anak sa ina.
Ang pagkalinga ni Cristo sa atin bilang mga Cristiano

Ang ika-apat na wika:
4. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? (Mateo 27:46-47)

Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?" ibig sabihi'y "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?"

Ano ang gustong iparating nito?

Ang salitang Pagdadalamhati
Ang kanyang mga alagad ay tumakas at siya ay pinabayaan.
Ang kanyang mga kaibigan ay nagtago at siya ay pinabayaan.
Ang kanyang mga kaaway ay nagkaisa upang siya ay mahatulan ng kamatayan at pinabayaang mapako sa krus.

At ang pinakamatindi sa lahat....ang kanyang Ama na nasa langit...siya ay pinabayaang magdalamhating mag-isa.
Isaias 53:5-6 – Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw; nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap.
2 Corinto 5:21 – Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya.
Galacia 3:13 – Tinubos tayo ni Cristo sa sumpa ng Kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa Kasulatan, "Sinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy."
Si Jesus ang nagsilbing kabayaran ng ating kamatayan (Roma 6:23). Siya ay pinabayaan ng Diyos upang tayo na mananampalataya sa kanyang Anak ay hindi mapabayaang magdusa sa dagat dagatang apoy habang panahon.

Ang ika-limang wika:
5. "Nauuhaw ako!" (Juan 19:28-29)

Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay; at bilang katuparan ng Kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako!" May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.

Ano ang gustong iparating nito?

Ang salita ng Pagkaganap
Batid ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay
Juan 29a - Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay.
Alam ni Jesus na ang huling yugto ng kanyang pagdurusa ay natapos na.
Alam ni Jesus na siya bilang kabayaran sa ating mga kasalanan ay naganap na.

Batid ni Jesus na natupad na ang Kasulatan (Scriptures)
Juan 29b - at bilang katuparan ng Kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako!"
Nakikita ni Juan ang matinding pagkauhaw ni Jesus – Awit 22:15 - Itong aking lalamuna'y tuyong abo ang kapara, ang dila ko'y dumidikit sa bubong ng ngalangala, sa alabok, halos patay na ako ay iniwan na.

Batid ni Jesus na kailangang matighaw ang kanyang pagkauhaw
Juan 19:29 - May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.
Si Jesus ay nanghingi ng maiinom upang matighaw ang kanyang pagkauhaw.
Si Jesus ay nangangailangan ng panibagong lakas upang ipagsigawan ang kanyang tagumpay sa ibabaw ng krus.

Ang ika-anim na wika:
6. "Naganap na!" (Juan 190)

Juan 190 – Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na!" Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

Ano ang gustong iparating nito?

Ang salita ng Pagwawagi
Ang hiyaw ng tagumpay
Bilang ating kahalili (substitute),
Bilang ating katawan (representative)
Si Jesus ang pumalit sa dapat nating paglagyan na hindi natin kayang gawin.

Ang hiyaw ng kaganapan
Tinapos ni Jesus ang kanyang tungkulin sa lupa.
Tinupad ni Jesus ang kanyang tungkulin at wala ng dapat idagdag pa.
Gawa 2: 22 – "Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo.
Roma 6:10 – Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayo'y para sa Diyos.

Ang ika-pitong wika:
7. "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu!" (Lucas 23:46)

Sumigaw nang malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu!" At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.

Ano ang gustong iparating nito?

Ang salita ng Pagtitiwala
Sinabi niya ang salitang ito bilang pagsunod sa Kasulatan
Awit 31:5 – ”Kupkupin mo ako at iyong ingatan, ang pagliligtas mo sa aki'y pakamtan; ikaw ang aking Diyos, na tapat at tunay.”

Sinabi niya ang salitang ito bilang paggalang sa Diyos
Nang siya ay nananalangin para sa atin - "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa."
Nang siya ay pinabayaang mag-isa - "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?"
Nang siya ay malalagutan ng hininga para sa ating mga kasalanan - "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu!"

Sinabi niya ang salitang ito bilang ating Tagapamagitan (Mediator)
Isaias 53: 10 - Sinabi ni Yahweh, "Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko; inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya nang matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala.
Mateo 20:28 - ”tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami."

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Ito ang mga salitang sinabi ng panginoon nung sya ay pinako sa krus. Ngunit higit pa sa pagbubuwis ng kanyang buhay ginawa nya ito para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, kasalanan na ating ginagawa sa araw-araw. Mga bagay na maaaring hindi natin napapansin pero ito ay nkksakit sa kapwa. Ako man ay makasalanan, pero naniniwala aq sa kapatawaran na ibinigay ni Hesus. Ikalawa, Pangako ng buhay, ng sinabi nyan "kakasamahin kita sa paraiso..", isang pangako na totoo dahil ito ay mula kay Hesus na ating dyos at tagapagligtas. ikaltlo, paggalang sa magulang. ikaapat, para sa kaligtasan ng tao, na nkasaad sa John 3:16. ikalima, Salita na nagbibigay buhay. Nauuhaw ang panginoon sa mga mananampalataya sa kanya. Ikaw na nagbabasa nito, kailan mo ipapamahagi ang inumin na nagbibigay buhay? Marami ang nauuhaw.....kung tayo man ay nakainon na ng salita ng diyos, marapat na itoy ating ibahagi sa iba sa iba para sila ay makakilala at tumanggap narin sa panginoon. ika-anin, naganap na ang kaligtasanng ibigay ni hesus ang kanyang buhay, tinupad na nang panginoon ang kanyang tungkulin sa lupa, Si hesus na ang pumalit sa dapat nating paglagyan na hindi natin kayang gawin. Ngayon, kailan mo sasabihin sa panginoon na natapos mo na ang tungkulin o ang bahagi mo?? Kng hindi mo pa nagawa, marahil ito na ang panahon? Ibahagi sa iba ang kaligtasan sa pammgita ng pagppkilala sa knya bilang iyong panginoon at tagapagligtas. Ikapito, Dapat tayong magpakumbaba sa panginoon. Submit yourself to God with a humble heart. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa panginoon.

Diyos ang may lalang o lumikha sa atin. Alam niya kung saang bahagi at kung saan tayo maaaring may pagkukulang o problema. Ipgkatiwala lng natin ang lahat sa kanya.

let us pray

Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan at buhay na iyong inihandog. Tinubos mo kami sa aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagpapakapako at pagtanggap ng lahat ng pasakit noong ikaw ay narito sa lupa. Alam ko panginoon, hindi kami nararapat sa kaharian mo, pero binigyan mo parin kami ng lugar dito. Gayon na lamang ang pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat panginoon, naway marami pa ang makakilala sayo at sa mundong ito na puno ng kasalanan. Linisin mo nga po panginoon ang aming mga puso at isip, nang maging marapat kami sa iyong kaharian. Maraming salamat muli panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen

Maraming salamat sa lahat ng nagbasa, naway puspusin kayo ng panginoon ng biyaya at lakas upang magamit nya kayo sa lalong ikakalaganap ng kanyang salita at maraming tao pa ang maligtas.


God bless us ALL.

 
wint3r143's Avatar
wint3r143
Elite Member
Join Date: Apr 2011
Location: Philippines
Age: 30
Posts: 373
Views: 10971
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to wint3r143 For This Useful Post:
Reply

Bookmarks


Facebook Comments

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpAll times are GMT +8. The time now is 11:45 PM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios

Disclaimer: None of the files shown here are hosted or transmitted by this server. The links are provided solely by this site’s users. All references are copyright to their respective owners. Pinoyxtreme.com is not responsible for what its users post, or any other actions of its users. Pinoyxtreme.com is not responsible for the accuracy, compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content of other linked sites. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.